Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Thông tin trên được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty CP Cao su Đồng Phú tổ chức ngày 18/6.
Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo của HĐQT, mặc dù ngành cao su gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2019, Công ty CP Cao su Đồng Phú vẫn khai thác được 12.954 tấn mủ qui khô, vượt 5,7% so với kế hoạch, năng suất vườn cây đạt 2,12 tấn/ha; tổng doanh thu 809,44 tỷ đồng, tăng 11,1% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 247,44 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức là 50%/mệnh giá.

Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

     Căn cứ tình hình thực tế vườn cây và thị trường cao su trong và ngoài nước, 100% cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như: phấn đấu chăm sóc, khai thác tốt 5.851 ha vườn cây kinh doanh; sản lượng khai thác 12.200 tấn; tổng doanh thu trên 721 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 177,236 tỷ đồngg; thu nhập bình quân 7,5 – 8 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu chia cổ tức tối thiểu là 40%/ mệnh giá.

Các cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020

Nằm trong kế hoạch SXKD năm 2020, các cổ đông đã thống nhất thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông thành nông trường trực thuộc bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty. Xây dựng Nhà máy Chế biến Gỗ thuộc chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 và đi vào hoạt động đầu năm 2021.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Cũng tại đây, đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Huỳnh Trọng Thủy – Phó TGĐ Công ty trúng cử là thành viên HĐQT, bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Phòng TCHC trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

NG. CƯỜNG