đại hội cổ đông

VRG chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023

CSVNO – Ngày 17/6, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm