Cao su Đồng Phú

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 40%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CPCS Đồng Phú, tổ chức vào ngày 29/6. Theo báo cáo của HĐQT, mặc dù ngành cao su