Sự kiện – Vấn đề

Cao su Tân Biên về trước kế hoạch 29 ngày

CSVNO – Công ty CPCS Tân Biên đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác vào ngày 2/12. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ khai thác vượt 7,4% kế hoạch được giao.

“Tất cả đã sẵn sàng cho Hội thi”

CSVN – Là đơn vị đăng cai Hội thi Bàn tay vàng (BTV) thu hoạch mủ cấp VRG lần thứ XIII năm 2022, ngay từ đầu năm 2021, Cao su Dầu Tiếng đã từng bước