Kỹ thuật

Cây không phụ lòng người

CSVN – Chúng tôi cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đi kiểm tra công tác tưới nước cho cao su tái canh năm 2019 tại Lô 21 của NT Ya

VRG thực hiện phát triển 20.000 ha rừng

CSVN – Với mục tiêu tận dụng quỹ đất chuyển đổi sang cây lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, bằng trồng các loại cây lấy gỗ hoặc nguyên liệu và đáp ứng

Cây không phụ lòng người

CSVN – Chúng tôi cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đi kiểm tra công tác tưới nước cho cao su