Văn hóa

Ngày hội

Tui đố ông năm nay có sự kiện gì quan trọng trong ngành mình nè? Thì kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành phải không nào. Ai mà chẳng biết. Đúng nhưng chưa đủ, còn

Hy vọng

Đầu năm có tin vui đó Tư Mủ. Giá mủ tốt lên chứ gì, ai mà chẳng biết. Hy vọng giá vẫn giữ mức này cho đến khi vào mùa cạo thì ngon hả. Chứ

Ngày hội

Tui đố ông năm nay có sự kiện gì quan trọng trong ngành mình nè? Thì kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành phải không

Hy vọng

Đầu năm có tin vui đó Tư Mủ. Giá mủ tốt lên chứ gì, ai mà chẳng biết. Hy vọng giá vẫn giữ mức này

Ngày hội

Tui đố ông năm nay có sự kiện gì quan trọng trong ngành mình nè? Thì kỷ niệm 95 năm

Hy vọng

Đầu năm có tin vui đó Tư Mủ. Giá mủ tốt lên chứ gì, ai mà chẳng biết. Hy vọng