Thi ảnh Ánh sáng từ dòng vàng trắng lần VI; thi ảnh 2024