Tâm huyết với ngành

Kiên định theo con đường đã chọn

CSVN – Dưới tư tưởng, đường lối của Đảng, mỗi đảng viên, đặc biệt đảng viên là công nhân cao su kiên định với con đường đã chọn, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò