Chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới

CSVN – TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên về việc phát động phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 –  2020”.
Ảnh: Lê Hữu Dũng
Ảnh: Lê Hữu Dũng
Thi đua bằng những việc làm thiết thực và cụ thể

TGĐ kêu gọi toàn thể CB CNVC – LĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của công ty, đơn vị cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn giai đoạn 2017 – 2020.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Công đoàn của đơn vị trực thuộc VRG về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển  bền  vững;  Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nội dung ý nghĩa của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. CB CNVC – LĐ trực tiếp tham gia phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020” bằng những việc làm thiết thực và cụ thể, góp phần đảm bảo tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới.

Trong đó các công ty,  đơn vị trực thuộc VRG căn  cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB CNVC – LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Phát triển kinh tế gia đình”, “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”, chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước kế hoạch.

Năng động, sáng tạo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Bên cạnh đó, các đơn vị vận động CB CNVC – LĐ tích cực tham gia phong trào “Toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020”; đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tái cơ cấu Tập đoàn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ  và sâu rộng  về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “người tốt, việc tốt”.

Ngoài ra chú trọng vận động CB CNVC – LĐ tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, công tác; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính. Thực hiện tốt các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tích cực hưởng ứng và cùng với địa phương trên địa bàn đóng chân thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, giao đất cho địa phương, xây dựng đường điện, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, những công trình thiết chế văn hóa; nâng cấp bệnh viện, trạm y tế phục vụ công nhân và nhân dân trong khu  vực.

Tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, phát huy tính sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp trong các đơn vị nói riêng và VRG nói chung.

P.V