“Tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp, phát huy tối đa nguồn lực của VRG”

CSVN – Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, được VRG tổ chức ngày 29/12/2022, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã phát biểu chỉ đạo cụ thể về các hoạt động của VRG trong năm 2023. Cao su Việt Nam trích đăng.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, được VRG tổ chức ngày 29/12/2022. Ảnh: Vũ Phong

“Năm 2023 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su chưa có chuyển biến tích cực so với năm 2022… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các cấp, các doanh nghiệp, ngành nghề đều cần cố gắng có sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất. Do đó, ngay từ bây giờ, Tập đoàn phải bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch, các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo mức tăng trưởng chung khoảng từ 3 – 5% trở lên so với năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn và của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tôi đề nghị Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau: Thứ nhất, nhóm đại diện vốn Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành của Tập đoàn trong công tác điều hành hoạt động SXKD; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, trong bộ máy lãnh đạo Tập đoàn, tiếp tục là động lực cho mọi sự phát triển, tăng trưởng của toàn Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Thứ hai, phát huy, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại doanh nghiệp và người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước. Khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy chế nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo tính hiệu quả, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Thứ ba, hoàn thiện, trình Ủy ban phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Tập đoàn trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và sát với thị trường năm 2023; xây dựng các giải pháp khả thi, cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực, khu vực hoạt động chính của Tập đoàn. Đặc biệt các ngành, lĩnh vực theo khối kinh doanh, đơn vị của Tập đoàn giảm sâu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2022 và chưa có hiệu quả. Góp phần phục hồi, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và 68/NQ-CP của Chính phủ.

Tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp phát huy tối đa nguồn lực của Tập đoàn, trong đó phải chú trọng ưu tiên để triển khai được một số dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp khả thi, cơ bản đã hoàn tất thủ tục ngay trong quý I hoặc quý II/2023.

Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Phong

Thứ tư, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban và các đơn vị chức năng của Ủy ban khẩn trương rà soát, hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm định để lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan về Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025; trình Ủy ban phê duyệt trong quý I/2023. Sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc điểm của từng vùng miền, từng doanh nghiệp (Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc, Lào – Campuchia).

Chủ động rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài về tài chính, thoái vốn, đất đai tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gắn chặt với việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý đất đai theo Nghị định số 118, 167 và 67 của Chính phủ.

Thứ năm, tiếp tục phát triển Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/VFCS-FM. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Thứ sáu, tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động SXKD và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ bảy, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Có những chế độ, chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu để làm động lực thúc đẩy NLĐ ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thứ tám, chăm lo tốt đời sống NLĐ, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội phải có nhiều hơn nữa các hoạt động chung tay cùng chuyên môn tổ chức đời sống cho NLĐ, có các thiết chế Công đoàn, nhà Mái ấm Công đoàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng công nhân cao su… để đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất giúp NLĐ yên tâm công tác, gắn bó với ngành.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, tôi đề nghị các Ban chức năng của Tập đoàn phối hợp với các bộ phận có liên quan của Ủy ban để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình lên các cấp thẩm quyền để làm sao đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là các kiến nghị về việc sớm ban hành quy định bổ sung các Luật, Nghị định giải quyết các điểm chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa các Luật, quy định pháp luật hiện hành, trong đó xem xét, sớm điều chỉnh Luật Đất đai để phù hợp với thực trạng quản lý đất đai hiện nay và tạo động lực để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; xem xét thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Tập đoàn để phát triển các khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất Tập đoàn đang quản lý.

Đối với các kiến nghị với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban sẽ sớm xem xét, có ý kiến để Tập đoàn có thể khai thác và phát huy hết thế mạnh của Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật, tạo đà tăng trưởng bền vững năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, năm 2023 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 94 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước”.

TUỆ LINH (ghi)