Cao su Tân Biên: Chia cổ tức 12%/mệnh giá

CSVNO – Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Công ty CP Cao su Tân Biên đã hoàn thành các chỉ tiêu KH, chia cổ tức 12%/mệnh giá. Đó là những thông tin được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty tổ chức vào ngày 16/6.

Quang cảnh đại hội

Năm 2019, Công ty CP Cao su Tân Biên đã phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, như: Lao động biến động; vườn cây công ty đa số diện tích đang thời kỳ già cỗi, giảm năng suất, thiếu hụt lao động, thời tiết nắng hạn kéo dài…

Chủ trì đại hội

Song với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và vì sự phát triển của đơn vị, HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Vì vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã cơ bản hoàn thành.

Cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu đại hội

Cụ thể, trong năm 2019, tổng sản lượng cao su đạt 6.040 tấn đạt 92,78% so với kế hoạch năm 2019 (6.510 tấn).  Năng suất bình quân 1,7 tấn/ha. Giá bán bình quân là 32,89 triệu đồng/tấn (kế hoạch là 32,5 triệu đồng/tấn). Tổng doanh thu là 579/507 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch, trong đó doanh thu kinh doanh cao su là 390/351,9 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: 212,97 tỷ đồng đạt 125,11 % so với kế hoạch năm  170,22 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế là 172/136 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch. Chia cổ tức: 12% ( kế hoạch 8%).

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo

Năm 2020 được đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, giá mủ trên thị trường đang diễn biến khó lường, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2020 cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã đề ra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kịch bản về phương án tổ chức sản xuất kinh doanh; bố trí, sắp xếp lao động; phương án trả lương và công tác phòng chống dịch bệnh năm 2020 dưới tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh.

Toàn thể công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD 2020, cụ thể: Sản lượng cao su khai thác 5.200 tấn; Năng suất 1,71 tấn/ha; Tổng doanh thu hơn 444,9 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hơn 116,7 tỷ đồng; chia cổ tức tối thiểu 6%/mệnh giá.

MINH TÂM