Cao su Tân Biên

Cao su Tân Biên về trước kế hoạch 29 ngày

CSVNO – Công ty CPCS Tân Biên đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác vào ngày 2/12. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ khai thác vượt 7,4% kế hoạch được giao.

Cao su Tân Biên chia cổ tức 19%

CSVNO – Ngày 15/6, Công ty CP cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, Cao Su Tân Biên chia cổ tức năm 2021 là

Năm 2022, Cao su Tân Biên tái canh 193 ha

CSVNO – Ngày 19/5, Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng mới tái canh với tổng diện tích 193 ha; đồng thời kết hợp lễ phát