Đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ, đảm bảo đời sống người lao động

Đến ngày 16/5, toàn VRG khai thác được 38.989,3 tấn mủ, đạt 15% KH tạm giao 2014. Tiến độ khai thác toàn VRG thấp hơn cùng kỳ năm 2013 là 0,4% (thấp hơn 1.176 tấn), trong đó tiến độ khai thác bình quân các công ty miền Đông Nam bộ đạt 17% (thấp hơn 0,6% so 2013), khu vực Tây Nguyên đạt 10,8% (vượt hơn 1,1% so 2013), khu vực Duyên hải miền Trung đạt 17,1%, cao hơn so tiến độ khai thác cùng kỳ là 2,9%.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo các công ty tùy tình hình thực tế tại đơn vị để có phương án thực hiện khai thác thích hợp, đảm bảo sản lượng và thu nhập cho người lao động. Về tiêu thụ, TGĐ yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu mua và tiêu thụ, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Ngoài ra cần xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường ký kết các hợp đồng dài hạn song song với rà soát công tác chế biến để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm.

Q.K