“Đảng ủy VRG lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”

CSVN – Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhận định, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn khó khăn. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, được VRG tổ chfíc ngày 26/12/2023. Ảnh: Vũ Phong

Trong bối cảnh chung đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, triển khai nghiêm túc các mặt công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối DNTW ước đạt 2 triệu tỷ đồng (vượt 11,3% KH); lợi nhuận trước thuế ước đạt 197,3 nghìn tỷ đồng (vượt 11,3% KH); nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 240,4 nghìn tỷ đồng (vượt 28,2% KH).

VRG được đánh giá là tập đoàn kinh tế Nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Là Đảng bộ có bề dày truyền thống, vì vậy, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, VRG đã đạt được kết quả tích cực trong SXKD và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Có thể khẳng định, Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn thách thức.

Trong năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện và hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 đã đề ra. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức tác động nghiêm trọng đến nước ta và các doanh nghiệp trong Khối, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, SXKD, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 83.000 NLĐ, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biên giới có đơn vị cao su đứng chân, góp phần xây dựng mối quan hệ ngoại giao truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa Việt Nam với hai nước bạn Lào và Campuchia. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, năm 2023 đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (đạt 102%). Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ VRG cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng ủy VRG cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động SXKD của toàn Tập đoàn, tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Tập đoàn và vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Đảng ủy Khối DNTW và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn tập trung thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031. Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội trong Đảng bộ Tập đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tối ưu hóa nguồn lực hiện hữu, phát huy bề dày truyền thống của ngành cao su, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, tôi gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể NLĐ toàn Tập đoàn, chúc VRG ngày càng phát triển ổn định và bền vững!

TUỆ LINH (ghi)