VRG phấn đấu lợi nhuận năm 2022 đạt 6.480 tỷ đồng

CSVNO – Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VRG – Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 17/6.

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Lê Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các ông, bà đại diện cho các Vụ, Viện của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; HĐQT VRG; Ban TGĐ và các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG nhấn mạnh: “Năm 2021 đầy thách thức đã đi qua, VRG đã vượt khó thành công, sức khoẻ và đời sống của NLĐ được đảm bảo, kết quả SXKD với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. VRG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19 vừa kiên trì, bám sát kế hoạch SXKD được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”.

Các cổ đông bỏ phiếu bằng hình thức trực tuyến

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

–         Tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.351 tỷ đồng (vượt hơn 5% so với kế hoạch);

–         Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.213 tỷ đồng (vượt 8,6% kế hoạch);

–         Nộp ngân sách Nhà nước khoảng 3.200 tỷ đồng.

–         Riêng Công ty Mẹ – Tập đoàn đạt tổng doanh thu 3.970 tỷ đồng (vượt 4,5% kế hoạch), tổng lợi nhuận 2.334 tỷ đồng (vượt 13,16% kế hoạch). Chia cổ tức 4,1%.

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT VRG – Công ty cổ phần; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát VRG năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Toàn cảnh đại hội

Xác định năm 2022, VRG thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những thuận lợi. Từ tình hình thực tế, VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2021 và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022.

VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 như sau:

–         Doanh thu và thu nhập khác: 29.707 tỷ đồng (105% so thực hiện năm 2021);

–         Lợi nhuận trước thuế 6.480 tỷ đồng, (104% so thực hiện năm 2021).

–         Chỉ tiêu SXKD riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn:  Doanh thu và thu nhập khác: 4.460 tỷ đồng (12,34% so với thực hiện năm 2021); Lợi nhuận trước thuế: 2.300 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt và vượt các kế hoạch đã đề ra, cụ thể: VRG chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về dịch bệnh còn nhiều phức tạp, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho NLĐ và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD; Tiếp tục có giải pháp thích hợp để bảo đảm nguồn lao động cho các công ty cao su nhất là các đơn vị ở các khu kinh tế trọng điểm; Đẩy mạnh việc trồng xen, trồng luân canh, hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây nguyên liệu gỗ … để tăng hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững; Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch của địa phương.

MINH NHIÊN – VŨ PHONG