Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cao su Việt Lào tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

CSVNO – Trong các ngày 12,15 và 18/10, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Cao su Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ban chấp hành Chi bộ Khối cơ quan công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt tại Đại hội

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ VRG. Hiện nay, Đảng bộ Cao su Việt Lào, có 3 chi bộ trực thuộc bao gồm chi bộ Khối cơ quan, chi bộ 1 và chi bộ 2, với tổng số là 61 đảng viên (Trong đó có 51 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị).

Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy các cấp, tại đại hội các chi bộ trực thuộc cũng đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2020-2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm 2022-2025. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty được đánh giá cao, là chi bộ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ trực thuộc Cao su Việt Lào đã thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ VRG.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Khối cơ quan công ty

Tham dự Đại hội các chi bộ, lãnh đạo Đảng bộ Cao su Việt Lào đã nhận định, văn kiện đại hội của các chi bộ cơ sở đều bám sát đề cương hướng dẫn của Đảng bộ VRG  và đặc biệt bám sát nội dung hướng dẫn của Đảng ủy Cao su Việt Lào.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2025 chi bộ 1 ra mắt tại Đại hội

Các nội dung phản ánh đầy đủ các hoạt động và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ 2022-2025 đã xây dựng được phương hướng và có những giải pháp đột phá. Đồng thời, trong báo cáo kiểm điểm của BCH chi ủy đều thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội theo quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ đã thấy được nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục. Có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh việc xây dựng Đảng đặc biệt là công tác phát triển đảng viên được các chi bộ hết sức chú trọng, lựa chọn nguồn cán bộ ưu tú đủ đức, đủ tài để phát triển đảng. Góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh.

MẪN NHI