Đảng bộ Cao su Ea H’leo phấn đấu kết nạp từ 30-40 đảng viên

CSVNO – Đây là chỉ tiêu đưa ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VIII, Đảng ủy công ty luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đã đề ra. Kịp thời xây dựng quy chế làm việc và tổ chức triển khai thực hiện quy chế theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội khóa trước đề ra. Trong đó, đáng chú ý là khai thác đạt hơn 109,4% kế hoạch; doanh thu đạt 107%; tổng lợi nhuận đạt 124%; tiền lương bình quân đạt 114% kế hoạch…

Biếu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty đã cử 13 đ/c đi học trung cấp lý luận chính trị, giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 51 đ/c và tiếp nhận 4 Đảng viên. Cử 55 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp được 41 đ/c.

Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội

Phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nghị quyết Đại hội đề ra chỉ tiêu khai thác được 27.430 tấn/diện tích khai thác 4.815 ha (bình quân mỗi năm khai thác đạt 5.486 tấn). Thu mua đạt 11.000 tấn; doanh thu trên 1.100 tỷ đồng; lợi nhuận trên 100 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Bên cạnh đó, nghị quyết của đại hội cũng đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm vai trò, nền tảng và hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Kết nạp từ 30 – 40 Đảng viên. 100% Đảng viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

BCH nhiệm kỳ mới rắt Đại hội.
VĂN VĨNH