Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong doanh nghiệp

CSVN – Đây là một trong những giải pháp của Đảng ủy Khối DN Trung ương nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch SXKD quý II/ 2022 và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

TCT Cao su Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất trên vườn cây

Trong quý II năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện văn hoá doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, xây dựng nếp sống văn hoá công sở tại doanh nghiệp, đơn vị. Kịp thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có sáng kiến áp dụng vào SXKD.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các Đảng bộ trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối và các bộ, ngành liên quan về triển khai các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid -19 (2022 – 2023) của Bộ Chính trị tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động triển khai thực hiện tốt các kết luận trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch SXKD quý II/ 2022 và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Chú trọng việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại; chuyển đổi số phù hợp với điều kiện, yêu cầu SXKD của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu và kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và đáp ứng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của doanh nghiệp theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, chủ – động đề xuất để khắc phục, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư cần thiết cho sự phát triển ổn định, lâu dài của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị trong Khối thực hiện các giải pháp phát triển SXKD gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các đơn vị trong Khối chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Quan tâm tới người lao động; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.      

Q.K