Đảng bộ cao su Việt Lào: Điển hình trong công tác xây dựng Đảng

CSVN – Là một tổ chức Đảng ở nước ngoài, Đảng bộ Công ty CP Cao su Việt Lào điển hình thành công trong công tác phát triển kinh tế cũng như xây dựng phát triển Đảng. Góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Công ty CP Cao su Việt Lào thành lập năm 2005 với 3 đảng viên, đến năm 2014 được nâng cấp thành Đảng bộ. Đảng bộ hiện có 3 chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí. Với tổng số 2.470 lao động, trong đó người Lào 2.120 người (chiếm 87%), người Việt Nam 350 người (chiếm 13%). Đến nay số đảng viên được kết nạp ở dự án tại Lào là 51 đồng chí. Đảng bộ công ty chú trọng việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hai năm gần đây trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng

rất lớn đến hoạt động SXKD, Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo, thay đổi phương thức quản lý phù hợp với từng thời điểm, sát với tình hình dịch bệnh của nước sở tại. Đảng bộ đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp, như: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Đồng thời tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe – ổn định tinh thần cho NLĐ, vừa duy trì hiệu quả SXKD tại đơn vị.

Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng. Trong nhiều năm qua Đảng bộ công ty được đánh giá cao, là Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liền, giai đoạn 2005 – 2010, 2012 – 2020.

16 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Cao su Việt Lào đã khẳng định được vai trò, đường lối đúng đắn của Đảng, sự thành công của Tập đoàn về việc xây dựng dự án tại Lào. Công ty đã được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Hữu nghị; Huân chương Lao động Hạng I, II, III của Lào và Việt Nam. Năm 2020, công ty được Nhà nước Việt Nam công nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, năng động

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Đảng bộ công ty tập trung làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ năng động, đáp ứng được mọi nhu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể. Số lượng đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỉ lệ cao.

Đảng bộ công ty thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ chốt trong điều kiện thực tế của đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm, tuyên truyền đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức Đại hội Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng ở nước ngoài. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.         

MẪN NHI