Ban hành Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững

CSVNO – Mục đích của Sổ tay nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng cho các hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến của cộng đồng, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của cộng đồng liên quan đến các hoạt động đầu tư, sản xuất và phương án quản lý rừng cao su bền vững tại các dự án của Tập đoàn ở Việt Nam.

Ảnh: Ng.Cường

Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng (KNCĐ) trong quản lý rừng cao su bền vững (QLRBV) được biên soạn theo Chương trình hợp tác giữa VRG với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam (Oxfam) và Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) nhằm hỗ trợ VRG và các đơn vị thành viên thúc đẩy Chương trình phát triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam, tiến tới trở thành một doanh nghiệp tiên phong về thực thi trách nhiệm môi trường và xã hội, có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng, được ghi nhận trong nước và quốc tế, đặc biệt trong quản lý rừng cao su bền vững.

Mục đích của Sổ tay nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng cho các hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến của cộng đồng, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của cộng đồng liên quan đến các hoạt động đầu tư, sản xuất và phương án quản lý rừng cao su bền vững tại các dự án của Tập đoàn ở Việt Nam, đảm bảo tính tuân thủ với quy định pháp luật quốc gia và hài hòa với quy ước quốc tế trong tham vấn, kết nối cộng đồng.

Sổ tay này được xây dựng trên cơ sở tham khảo một số văn bản của VRG, trong đó có Hướng dẫn tham vấn ý kiến cộng đồng tại các dự án phát triển cao su tại Lào và Campuchia, được ban hành theo văn bản số 1001/CSVN-BCĐCPC của VRG ngày 15/4/2014; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến dự án phát triển cao su của VRG tại Campuchia và Lào được ban hành theo Quyết định số 314/QĐHĐTVCSVN ngày 16/07/2014.

Sổ tay được cập nhật theo một số quy định pháp lý về yêu cầu kết nối, tham vấn cộng đồng liên quan đến quản lý rừng và đất rừng, đồng thời, tham khảo các nguyên tắc trong Hướng dẫn về doanh nghiệp và quyền con người của Liên Hợp Quốc, bộ Tiêu chuẩn QLRBV của Hội đồng Quản trị rừng Quốc tế (FSC) áp dụng tại Việt Nam, Hướng dẫn thực hiện nguyên tắc FPIC (Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có trước và được thông tin đầy đủ) của FSC trong tham vấn cộng đồng.

 VRG đã sử dụng các Tiêu chuẩn, Chính sách và Hướng dẫn của FSC làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng tài liệu này. Nhờ sự tham gia của tư vấn biên soạn, đóng góp tích cực các chuyên gia, cán bộ và các thành viên của Tập đoàn thông qua các hội thảo, áp dụng thí điểm, Sổ tay được hoàn thành để làm công cụ giúp Tập đoàn triển khai hoạt động kết nối cộng đồng tại Việt Nam và là tài liệu tham khảo để tiến đến xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng tại Campuchia và Lào trong thời gian tới.

P.V

Download Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng Tiếng Việt

Download Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng Tiếng Anh