Cao su Lộc Ninh: 107 Đảng viên được bồi dưỡng kiến thức về Đảng

CSVNO – Từ ngày 7-11/9, 107 cán bộ, Đảng viên Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đã tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4. Lớp học do giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước trực tiếp truyền đạt tại Hội trường Công ty.
Các Đảng viên biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Tùng Châu
Các Đảng viên biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Tùng Châu

Trong 5 ngày học tập, cán bộ, Đảng viên tham gia đã được truyền đạt 8 chuyên đề có nội dung về: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Chiến lược quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức…

Đây là những vấn đề cấp bách cần thiết nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng về lý luận và thực tiễn cho cán bộ Đảng viên trong giai đoạn hội nhập và phát triển mới của đất nước. Sau 5 ngày học tập, 100% học viên đã được cấp giấy chứng nhận.

Đức Trọng