Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh

CSVN – Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, VRG cần sự đồng lòng và phấn đấu của tập thể CB.CNVC-LĐ. Ngay từ đầu năm, VRG đã xây dựng 9 nhóm giải pháp và quyết liệt thực hiện để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Năm 2019 các khu công nghiệp thuộc VRG tiếp tục được mở rộng. Ảnh: Ng.Cường
Năm 2019 các khu công nghiệp thuộc VRG tiếp tục được mở rộng. Ảnh: Ng.Cường

1. Về lĩnh vực sử dụng đất đai và kỹ thuật nông nghiệp, VRG sẽ tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai đã được giao hoặc thuê, thực hiện luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng những diện tích cao su hiệu quả thấp. Tiếp tục thực hiện việc trồng xen trên hàng và trên vùng cao su ở các nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ Tập đoàn, chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư nông nghiệp công nghệ cao…

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, quản lý hiệu quả chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn như sản phẩm mủ cao su, sản phẩm công nghiệp cao su: găng tay, băng tải, nệm – gối, chỉ thun, bóng thể thao…, các sản phẩm gỗ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, đặc biệt là tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu và đảm bảo tiền lương công nhân, cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường.

4. Về lao động, tiền lương, tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất và giảm chi phí tiền lương trên tấn sản phẩm, góp phần nâng thu nhập cho NLĐ.

5. Các công ty chế biến gỗ đã có sản phẩm tinh chế cần tăng sản lượng sản xuất nhất là sản phẩm từ gỗ cao su, tăng lượng gỗ ghép tấm để thuận tiện hơn và tăng giá trị trong xuất khẩu. Các nhà máy MDF khai thác hết và vượt công suất thiết kế, giảm tỷ lệ phế phẩm để tăng hiệu quả và gia tăng thị phần, thực hiện nhanh các dự án để tăng các loại ván có giá trị gia tăng cao như ván phủ melamin, verner, ván sàn…

6. Các khu công nghiệp tích cực quảng bá, có chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, tận dụng thời cơ các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc mở rộng quy mô đầu tư ở Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn để hoàn thành các thủ tục mở rộng khu công nghiệp, khu dân cư phục vụ khu công nghiệp để bảo đảm tốc độ tăng trưởng về lâu dài.

7. Huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư: Lợi nhuận và khấu hao của các công ty thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo đảm khả năng thu hồi và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đúng theo quy định.

8. Tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

9. Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tiếp tục củng cố, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển quy mô Tập đoàn và đủ điều kiện để tiếp cận, sử dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

MINH NHIÊN (tổng hợp)