Phân công công tác trong Ban TGĐ VRG

Ngày 15/4, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã ký Quyết định số 316/QĐ-CSVN về việc phân công công tác trong Ban TGĐ VRG. Theo đó, TGĐ Trần Ngọc Thuận phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, HĐTV VRG về điều hành mọi hoạt động SXKD của Tập đoàn. TGĐ là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật (HĐKHKT), Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương Tập đoàn. TGĐ là Trưởng Ban chỉ đạo phát triển cao su Tập đoàn tại Lào, Campuchia, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc; Trưởng Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn. TGĐ là người tiếp xúc và phát ngôn với cơ quan Trung ương và báo chí đồng thời trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ban: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính Kế toán.

TGĐ Trần Ngọc Thuận vừa ký quyết định phân công công tác trong BLĐ VRG
TGĐ Trần Ngọc Thuận vừa ký quyết định phân công công tác trong BLĐ VRG

Phó TGĐ Trần Thoại là Phó Chủ tịch HĐKHKT, Phó trưởng Ban thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp Tập đoàn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn; Thủ trưởng Cơ quan Công ty mẹ – Tập đoàn. Phó TGĐ Trần Thoại được phân theo dõi, chỉ đạo các CTCS khu vực Đông Nam Bộ; phụ trách công tác tài chính kế toán, kiểm toán, quản trị rủi ro; phụ trách Ban Lao động Tiền lương và một số đơn vị.

Phó TGĐ Lê Minh Châu là Phó Ban chỉ đạo phát triển cao su Tập đoàn tại Lào; Phó Chủ tịch HĐKHKT; phụ trách công tác nông nghiệp, khuyến nông, chăn nuôi; phụ trách công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự, pháp chế, Hội cựu chiến binh Tập đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn; trực tiếp phụ trách Ban Quản lý Kỹ thuật, Thi đua Tuyên truyền Văn thể, Thanh tra Bảo vệ Quân sự và một số đơn vị.

Phó TGĐ Nguyễn Hồng Phú là Chủ tịch HĐQT các công ty cổ phần cao su của Tập đoàn tại vùng núi phía Bắc; Phó Chủ tịch HĐKHKT; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn; chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển cao su tại các tỉnh vùng núi phía Bắc; trực tiếp chỉ đạo Ban Hợp tác Đầu tư và một số đơn vị.

Phó TGĐ Lê Xuân Hòe là Phó Ban chỉ đạo phát triển cao su của Tập đoàn tại Duyên hải miền Trung –Nam và Bắc Trung Bộ; Phó Chủ tịch HĐKHKT; phụ trách các mặt công tác thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, xuất nhập khẩu của Tập đoàn, công tác của Hội Doanh nhân trẻ, công tác thanh niên; chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất do Tập đoàn quản lý chuyển đổi đang mục đích sử dụng khác; phụ trách công tác khoa học kỹ thuật; công nghệ thông tin; trực tiếp chỉ đạo Ban công tác thanh niên và một số đơn vị.

Phó TGĐ Huỳnh Trung Trực là Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phát triển cao su của Tập đoàn tại Campuchia; Phó Chủ tịch HĐKHKT; phụ trách công tác trong lĩnh vực đầu tư đấu thầu xây dựng cơ bản, quản lý suất đầu tư, công nghiệp, chế biến và môi trường. Trực tiếp phụ trách Ban Xây dựng Cơ bản, Ban Công nghiệp Tập đoàn và một số đơn vị.

Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân là Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phát triển cao su của Tập đoàn tại Tây Nguyên, Phó Chủ tịch HĐKHKT Tập đoàn; chịu trách nhiệm chỉ đạo chương trình phát triển cao su của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên và trực tiếp chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc.

T.S