Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc Cao su Bà Rịa

CSVNO – Vừa qua, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành các quyết định về việc cán bộ thôi kiêm nhiệm vụ và bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.
Ông Phạm Văn Chánh (bên phải) giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kể từ ngày 1/11/2014
Ông Phạm Văn Chánh (bên phải) giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kể từ ngày 1/11/2014. Ảnh: Phan Thắng

Quyết định số 520/QĐ – HĐTVCSVN, ngày 28/10/2014, quyết định để ông Huỳnh Trung Trực – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thôi kiêm nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

Quyết định số 521/ QĐ – HĐTVCSVN, ngày 28/10/2014, quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Chánh – Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kể từ ngày 1/11/2014.

Quyết định số 522/QĐ – HĐTVCSVN, ngày 28/10/2014, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Cảnh – Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, giữ chức vụ Q.Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kể từ ngày 1/11/2014.

Bình Nguyên