Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng

CSVN – Đây là nhấn mạnh của đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ VRG, được tổ chức ngày 7/7.
Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG, cho biết: Đảng ủy VRG tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD, ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập NLĐ.

Công tác Đảng được tăng cường, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với phòng, chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng…

Đảng bộ VRG tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu  quả của doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Kiên trì xây dựng chiến lược vượt qua khó khăn

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng   ủy VRG, cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, với những đợt nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài… đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2019, BTV Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn đã tập trung nghiên cứu, đánh giá và đề ra chủ trương, các giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu.

Trong đó, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị và Tập đoàn hoàn thiện, xây dựng kế hoạch năm 2019; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông Công ty mẹ Tập đoàn. Triển khai kế hoạch SXKD ngay từ tháng đầu năm; tăng cường  công tác quản lý, tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật nông nghiệp, duy trì năng suất vườn cây; quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thực hiện chủ trương về sắp xếp, nâng  cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tiến hành tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức SXKD sao cho hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, chỉ đạo sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao nhất theo mô hình công ty cổ phần.

Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định, giữ vững các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Tập đoàn, thực hiện các mối quan hệ lãnh đạo và phối hợp công tác trong nội bộ Tập đoàn cũng như với địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đặt trụ sở và sản xuất kinh doanh.

Thu nhập bình quân NLĐ toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt khoảng 5,6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, NLĐ còn được tạo điều kiện tăng gia sản xuất thu nhập từ phát triển kinh tế hộ gia đình. Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy VRG tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra năm 2019, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/6.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy các giá trị truyền thống để giúp Tập đoàn vượt qua khó khăn, đoàn kết, chung sức chung lòng, năng động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ mới, phấn đấu cho mục tiêu “Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu”. Tiếp tục tập trung chỉ đạo phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm về trước kế hoạch.

Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tổ chức sản xuất, duy trì năng suất vườn cây; quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện trồng xen canh, luân canh trên diện tích cao su, nhất là cây rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu gỗ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận, thể hiện quyết tâm, Đảng bộ Tập  đoàn  sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra. Các công ty, đơn vị thành viên VRG đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm những khoản đầu tư không cần thiết, tập trung nguồn lực cho sản xuất trực tiếp.

“VRG sẽ phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đi sâu vào nội hàm, để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị, các cấp ủy Đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tăng trưởng. Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su VN, tập thể NLĐ phát huy truyền thống, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao” – đ/c Trần Ngọc Thuận, chỉ đạo.

TRẦN HUỲNH