Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công đoàn cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động.

Phát huy truyền thống anh hùng của công nhân cao su là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, bền vững để trở thành tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, thương hiệu và uy tín tốt, góp phần tích cực trong việc dẫn dắt thị trường nội địa với những lĩnh vực/ngành nghề cốt lõi của Tập đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Chỉ tiêu hàng năm
 • 85 – 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
 • 100% Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 • Bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
 • 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.
 • Ít nhất 80% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; 100% Công đoàn cơ sở được Công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.
Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ
 • Phấn đấu phát triển mới ít nhất 15.000 đoàn viên Công đoàn.
 • 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
 • Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.
 • Ít nhất 50 cá nhân trở lên được tặng giải thưởng “Phú Riềng Đỏ”.
 • Ít nhất 10 tập thể và 30 cá nhân trở lên được tặng giải thưởng “Cao su Việt Nam”.
Khâu đột phá
 • Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.
 • Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 • Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn.
Nhiệm vụ – Giải pháp

1. Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

3. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động vào Công đoàn Việt Nam.

4. Tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

5. Tham gia công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

6. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

7. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

P.V