Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

CSVN – Trong suốt 93 năm kể từ khi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào ngày 28/10/1929, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại các đơn vị trong ngành cao su luôn đặt lên hàng đầu, thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm.

Các đại biểu chi bộ Khối cơ quan Công ty CPCS Việt Lào bầu Chi ủy viên tại Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Hầu hết, các cấp ủy, chi bộ đã duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đạt yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như tham gia tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có nội dung “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đã nêu một số giải pháp chủ yếu của chi bộ và đảng viên như sau:

Một là, đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Hai là, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm…

Ba là, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp đối với tổ chức Đảng ở địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến tạm trú, có nhiều khu công nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân… Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Sáu là, cấp uỷ, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, tạo điều kiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

TRƯƠNG THỊ HUẾ MINH