Phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2022

CSVNO – Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 10 Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được Đảng bộ Tập đoàn tổ chức ngày 20/10.

Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Đảng bộ Tập đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022. Thảo luận, tham luận của các cơ sở Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2022, để điều hành và lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành 344 văn bản. Tổ chức trên 20 cuộc họp BTV, BCH, hội nghị tổng kết, sơ kết… để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn.

Thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên, kết nạp  46/50 đảng viên mới (đạt 92% chỉ tiêu năm 2022). Công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã hoàn thành tốt kế hoạch…

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG báo cáo tại hội nghị

Về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su khai thác ước đạt 266.389 tấn (bằng 66,5% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 107,3%). Sản lượng tiêu thụ ước đạt 300.350 tấn (bằng 63,1% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 103,6%). Sản lượng thu mua ước đạt 58.286 tấn (bằng 70,8% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 100,1%). Sản lượng gỗ các loại ước đạt 973.273 m3 (bằng 71,4% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 128,9%).

Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 18.050 tỷ đồng (bằng 60,8% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 100,1%). Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 3.500 tỷ đồng (bằng 54% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 82,6%). Nộp ngân sách2.816 tỷ đồng (đạt 78,11% KH năm, so với cùng kỳ đạt 102%). Thu nhập bình quân NLĐtoàn Tập đoàn ước đạt 7,35 triệu đồng/người/tháng.

Riêng Công ty Mẹ – Tập đoàn đạt tổng doanh thu 1.653 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đạt 86.64%. Tổng lợi nhuận trước thuế 758 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đạt 88,24%. Nộp ngân sách 19 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đạt 146,15%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhấn mạnh 8 vấn đề trọng tâm để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn trong quý IV năm 2022.

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống Tập đoàn; phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành cao su, toàn thể NLĐ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giúp cán bộ đảng viên, NLĐ nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách, đường lối, của Đảng, Nhà nước và của Tập đoàn, để từ đó phấn đấu nỗ lực trong lao động sản xuất, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; Thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn cấp uỷ và nhất là công tác phát triển Đảng…

Thứ sáu, Đảng ủy Tập đoàn cùng với HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn tập trung chỉ đạo cơ sở Đảng cùng các đơn vị thành viên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD 3 tháng còn lại của năm 2022 để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Thứ bảy, tích cực làm việc với Bộ ngành chức năng để được xem xét có cơ chế phù hợp để thực hiện các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn sau khi đề án cơ cấu lại được cấp thẩm quyền thông qua.

Thứ tám, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của đơn vị để hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã được Tập đoàn phê duyệt.

“Tôi tin tưởng rằng mỗi cấp ủy Đảng và toàn thể NLĐ sẽ nỗ lực, kiên trì, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế, để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững và Đảng bộ trong sạch vững mạnh“ – đ/c Trần Công Kha, nhấn mạnh.

TRẦN HUỲNH – VŨ PHONG