Chủ động xây dựng nhiều phương án để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2022

CSVN – Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021 và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2022 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo VRG trao cờ thi đua xuất sắc của VRG cho các đơn vị. Ảnh: Vũ Phong

Năm 2022 được xem là năm bản lề của kế hoạch5 năm 2021 – 2025; mục tiêu Tập đoàn là phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cao hơn số liệu đã báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo văn bản số 177/HĐQTCSVN- KHĐT ngày 25/3/2021.

Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về dịch bệnh còn nhiều phức tạp, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất. Tập đoàn đẩy mạnh nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào SXKD và quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất. Có kịch bản để duy trì ở mức cao nhất hoạt động SXKD nhất là ở các đơn vị sử dụng nhiều lao động, môi trường sản xuất nhiều khả năng lây nhiễm; phát huy hiệu quả nhất Quỹ phòng, chống Covid-19 của Tập đoàn để hỗ trợ về điều kiện phòng trị bệnh ở các đơn vị thành viên và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

VRG đưa ra kế hoạch năm 2022 doanh thu và thu nhập khác đạt 36.897 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế 7.321 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế 6.292 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2021.

Kế hoạch Công ty mẹ -Tập đoàn năm 2022: Doanh thu và thu nhập khác 4.460 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2021, lợi nhuận trước thuế 2.310 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng tăng 6% và cổ tức dự kiến 5% tương đương 2.000 tỷ đồng, tăng 25% năm 2021.

Bên cạnh hoạt động SXKD, Tập đoàn tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt; bao gồm tái cơ cấu tỷ trọng ngành nghề kinh doanh chính, vận hành tốt hoạt động Tập đoàn theo mô hình công ty cổ phần, thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển và tăng cường hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại buổi làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với VRG vào ngày 9/2, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cho biết năm 2022, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động SXKD của toàn Tập đoàn, tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đảng ủy, HĐQT và Ban Điều hành Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Tập đoàn và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022 góp phần vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, của Đảng ủy Khối DNTW và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

TUỆ LINH