Mừng ngành ta

Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh

Tám sáu năm đẹp gấm hoa
Cộng đồng sức mạnh vượt qua tự hào
Thành tích dựng xây nhường nào
Cao su vững chãi lớn lao dâng đời
Bao đồi vươn khắp nơi nơi
Bản, làng, buôn, sóc… đất trời thêm xanh.
Nhờ người cầm lái ngọn ngành
Nối dòng mẫn tuệ, tâm thành vươn cao
Đường lối chỉ đạo sát sao
Công nhân cán bộ tâm đầu hiểu nhau
Vượt qua gian khó trước sau
Thiên tai, giá cả…chênh chao phá rừng
Giữ rừng cao su tỏa hương
Công thành, danh toại nên chương sử vàng.

Bùi Vũ Liêm