Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương: Tăng cường thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

CSVN – Xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết quả SXKD quý I/2023 của hầu hết các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Thông tin từ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng), sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của Đảng bộ Khối và Lễ Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, phát động Giải năm 2023 vừa qua.

Đ/c Hồ Thị Thủy (thứ tư từ phải qua) – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cao su Việt Lào nhận giải khuyến khích Giải búa liềm vàng do Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương tổ chức lần thứ tư.
Đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022. Tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong quý II/2023 Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của BCH Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban hành Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; chỉ đạo các Đảng ủy tổ chức triển khai, thực hiện.

Chỉ đạo tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kết nạp đảng viên. Triển khai và thực hiện kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban xây dựng Đảng của Trung ương, ban cán sự Đảng các bộ, ngành.

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Phát huy tốt vai trò, chức năng của các tổ chức chính trị – xã hội trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối lãnh đạo các Đảng uỷ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục thực hiện Kết luận, Thông báo Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tăng cường thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD năm 2023; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Tiếp tục chỉ đạo có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư; các Đảng ủy doanh nghiệp chủ động đề xuất để khắc phục, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, chậm tiến độ đã kéo dài nhiều năm.

Nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư cần thiết cho sự phát triển ổn định, lâu dài của doanh nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh quan trọng, có tính kết nối, lan toả tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các vùng, địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện các giải pháp phát triển SXKD gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quan tâm bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.

P.V