Tập hợp sức mạnh, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu

CSVN – Theo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng ủy VRG, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc quyết tâm, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG kiểm tra dây chuyền sản xuất găng tay VRG Khải Hoàn. Ảnh: N.K
Phát huy tối đa nguồn lực các nhóm ngành chính

Trong năm 2021, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị, đề ra các chủ trương nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung quyết liệt cho công tác tái cơ cấu sau cổ phần hóa, đề ra các biện pháp quản lý, điều hành cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, phát huy truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển ngành cao su, tập hợp thống nhất sức mạnh tập thể đảng viên và NLĐ toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tập đoàn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ SXKD và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm và tăng cường theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát huy tối đa nguồn lực, hiệu quả của các nhóm ngành chính của Tập đoàn từ trồng – khai thác – chế biến – tiêu thụ mủ cao su, công nghiệp cao su, chế biến gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo, phát triển – kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021, tiếp tục bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Tập đoàn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quôc phòng – an ninh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động ngành cao su.

Tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung thực hiện thoái vốn bảo đảm có hiệu quả và đúng quy định; Tập trung làm việc để thực hiện quyết toán, bàn giao giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định về quản lý của Tập đoàn ở tất cả các lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tài chính…; thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Tiếp tục rà soát để đề nghị tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả hoặc có hiệu quả không cao, các doanh nghiệp Tập đoàn không cần nắm giữ, kể cả việc xem xét thoái vốn toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả để tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế, biên lợi nhuận cao và ổn định.

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phát triển SXKD gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng mô hình quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng Quốc tế (FSC); gắn phát triển doanh nghiệp với nhiệm vụ tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên cơ sở ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan quân sự, an ninh, quốc phòng.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 “Đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ”, Trung ương 10 “Kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc” của Đảng khóa XII.

Triển khai có hiệu quả lộ trình tái kết nối với Tổ chức FSC, tăng cường phối hợp với các tổ chức có uy tín để Tập đoàn và các đơn vị thành viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong thời gian tới; tiếp tục triển khai, tham gia doanh nghiệp phát triển bền vững hàng năm do VCCI chủ trì phối hợp tổ chức.

Tiếp tục tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội, tôn trọng quyền và tăng cường mối quan hệ tốt với cộng đồng dân cư tại các địa phương.

P.V