Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua

CSVN – Đảng ủy VRG vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ/ĐU ngày 28/2/2019   nhằm   tập  trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công hoạt động phong trào thi đua có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Cao su  VN  (28/10/1929  –  28/10/2019). Tạp chí CSVN trích đăng.
Di tích tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Ng.Cường
Di tích tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Ng.Cường
Mục tiêu: Tạo nguồn lực để phong trào có bước phát triển mới

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đề cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát với từng phong trào, sát từng nội dung, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào; tạo nguồn lực để phong trào có bước phát triển mới góp phần thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; chuyển đổi, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phát huy vai trò tổ chức chính trị – xã hội, xứng đáng là đại diện chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên và NLĐ. Mỗi tổ chức cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động đạt hiệu quả và thiết thực; xây dựng, phát triển, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến sát với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của CBCNV, NLĐ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và VRG phát triển bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện thường xuyên liên tục, đồng bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tính chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng hoạt động thực sự.

Kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành là dịp để CBCNVC – LĐ VRG thi đua sôi nổi với các phong trào đi vào chiều sâu, đóng góp cho ngành tiến đến phát triển bền vững. Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành là dịp để CBCNVC – LĐ VRG thi đua sôi nổi với các phong trào đi vào chiều sâu, đóng góp cho ngành tiến đến phát triển bền vững. Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Nhiệm vụ và giải pháp: Tập trung vào các phong trào trọng tâm

Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, NLĐ toàn ngành. Tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn và của các cấp ủy Đảng gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2019); thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tuyên truyền sâu, rộng để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, NLĐ hiểu rõ về nội dung phong trào thi đua lao động sản xuất; hăng hái thực hiện các phong trào thi đua, nêu gương điển hình sáng tạo, tiên tiến trong lao động sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giỏi, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào góp phần phát triển cơ quan, đơn vị và Tập đoàn. Tập trung vào các phong trào trọng tâm: Phong trào thi đua lao động giỏi; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào xanh – sạch – đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi và phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm,….

Chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ. Tập trung thực hiện các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động ốm đau, bị tai nạn lao động, thiệt hại do thiên tai gây ra hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Ánh sáng Công đoàn”; xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: nhà văn hóa công nhân, góc văn hóa Công đoàn, xây dựng và nâng cấp sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,…

Tổng kết lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của ngành Cao su VN: Biên soạn và xuất bản kỷ yếu, phim tư liệu, bộ tem lịch sử 90 năm truyền thống ngành; tôn tạo nâng cấp khu di tích Phú Riềng Đỏ; tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về người công nhân cao   su và truyền thống ngành; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi ảnh, hội diễn văn nghệ, hội thao, hội trại,.… về truyền thống, về ý tưởng – giải pháp xây dựng ngành Cao su VN phát triển bền vững; tổ chức chương trình giao lưu giữa công nhân ngành cao su và ngành than; xây dựng “Làng Công nhân cao su”; thực hiện chương trình 90 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, có kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu các danh hiệu thi đua khen thưởng cấp cao và đăng ký danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phối hợp tổ chức tổng kết, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất, công tác khác kịp thời, hiệu quả nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của CBCNV, NLĐ trong quá trình xây dựng hình thành và phát triển cơ quan, đơn vị và Tập đoàn.

Đoàn viên thanh niên Cao su Đồng Phú ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Tượng đài Phú Riềng Đỏ.
Đoàn viên thanh niên Cao su Đồng Phú ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Tượng đài Phú Riềng Đỏ.
Tổ chức thực hiện

Tổ chức chính trị xã hội phối hợp các ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn, Tạp chí Cao su VN căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa những nội dung cần làm ngay để triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu sau: gắn chặt các hoạt động phong trào thi đua chuỗi sự kiện chào mừng 90 năm truyền thống ngành Cao su VN với việc triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu Kế hoạch chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2021; tổ chức khoa học, chặt chẽ, chu đáo, chọn đúng người giao đúng việc; đầu tư tương xứng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lâu bền; kết quả của các chương trình hoạt động phong trào thi đua phải tạo ra sự chuyển biến rõ nét, mang dấu ấn chiều sâu văn hoá, lịch sử, truyền thống, thể hiện được những giá trị cốt lõi, những đặc trưng độc đáo của ngành Cao su VN; có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên, NLĐ trong toàn ngành để phát triển các giá trị tryền thống của ngành Cao su VN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thành viên xây dựng chương trình, nội dung cụ thể phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện và tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

CSVN