Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Theo kết quả tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Cao su tổ chức ngày 23/4, năm 2014 công ty chia cổ tức 6%
Ông Nguyễn Hoàng Thái- Phó ban Công nghie56p5 VRG- UV HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT và đánh giá thực trang quán lý kinh doanh năm 2014
Ông Nguyễn Hoàng Thái- Phó ban Công nghiệp VRG- UV HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT và đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014

Năm qua, Công ty CP Cơ khí Cao su đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD được giao.  Doanh thu đạt 95,233 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,342 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Có được những kết quả trên là do, đội ngũ CBCNV LĐ Công ty đã chủ động, sáng tạo trong công tác tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Đồng thời, mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng trong và ngoài nước, tham gia các dự án về thiết bị chế biến mủ trong và ngoài ngành.

Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2015
Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2015

Tại hội nghị, Hội đồng quản trị công ty cũng thống nhất đề ra  những biện pháp, phương án SXKD trong năm 2015: Tiếp tục nghiên cứu và tự động hóa, ứng dụng các kỹ thuật mới, nhằm tăng năng suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, phát triển sản xuất cơ khí đa dạng, sắp xếp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao điều kiện làm việc và tạo môi trường làm việc tốt…

          Tin, ảnh: Vũ Phong