ANRPC kêu gọi EU xem xét sâu hơn về vai trò của ngành cao su thiên nhiên trong phát triển bền vững

CSVN – Trong tuyên bố thường niên vào ngày 12/10, Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho biết, về nguyên tắc, ANRPC sẽ hỗ trợ mọi hoạt động thúc đẩy tính bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên một cách công bằng, rõ ràng và bền vững mà không tạo ra các rào cản thương mại không cần thiết và gây tổn hại cho cộng đồng địa phương.

Các quốc gia thành viên ANRPC đang thực hiện chương trình bền vững
Các đồn điền cao su phù hợp với tầm nhìn chung về phát triển bền vững

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cao su tự nhiên (NR) như một nguyên liệu thô thiết yếu được sử dụng để tạo ra nhiều sản phẩm và đóng góp vào sự thịnh vượng về kinh tế, xã hội và môi trường của tất cả các bên liên quan, bao gồm nông dân/nông hộ nhỏ, cộng đồng, và toàn cầu.

Sản xuất cao su tự nhiên cho các hộ sản xuất nhỏ có khả năng tiếp cận gần hơn với việc đạt được các mục tiêu do Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đặt ra, đặc biệt là lời kêu gọi không nghèo, không nạn đói, bình đẳng giới, việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng, sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, hành động vì khí hậu và cuộc sống trên đất liền.

Các đồn điền cao su, theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), tạo thành một dạng rừng riêng biệt, tích hợp liền mạch các khía cạnh thương mại và sinh thái. Những đồn điền này góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế địa phương. Sự tích hợp của chúng vào cảnh quan thúc đẩy việc sử dụng đất có trách nhiệm và hỗ trợ nền kinh tế nông thôn, phù hợp với tầm nhìn chung về phát triển bền vững.

Đồng thời, các quốc gia thành viên ANRPC đang thực hiện chương trình bền vững và đang trong quá trình xây dựng hướng dẫn toàn diện liên quan đến cao su thiên nhiên bền vững (SNR). Song song với nỗ lực này, ANRPC đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác với các bên liên quan để tạo điều kiện trao đổi kiến thức và phổ biến các phương pháp hay nhất nhằm thúc đẩy SNR.

Theo ANRPC, hầu hết các hộ sản xuất cao su quy mô nhỏ đã phải chịu đựng giá cao su thiên nhiên thấp trong hơn một thập kỷ, trong hầu hết thời gian cao su thiên nhiên được giao dịch dưới giá thành sản xuất, sâu bệnh hại cây trồng, biến đổi khí hậu…, và giờ đây sẽ phải đối mặt với một thách thức mới thách thức tiềm tàng từ việc thực hiện Quy định không phá rừng của EU (EUDR), vì họ sẽ phải tuân thủ một số thủ tục hành chính, chẳng hạn như cơ chế thẩm định chi tiết và đánh giá rủi ro. ANRPC sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các thành viên cùng với các bên quốc tế liên quan nhằm đảm bảo cả chi phí sản xuất và các yếu tố bền vững đều không thể thiếu đối với thương mại cao su.

ANRPC quan ngại việc ban hành EUDR có khả năng tạo ra những rào cản thương mại không cần thiết
Việc ban hành EUDR ảnh hưởng đến các hộ sản xuất nhỏ

ANRPC cũng quan ngại sâu sắc trước việc ban hành EUDR có khả năng tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc đối với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu NR, đặc biệt là đối với các hộ sản xuất nhỏ.

Tổ chức này cũng nhắc lại rằng các chính sách thương mại phải phù hợp với các quy tắc và quy định được đặt ra trong hệ thống thương mại đa phương, với cốt lõi là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các chính sách thương mại cũng cần thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và hỗ trợ lẫn nhau đối với các chính sách môi trường, mở rộng phạm vi của chúng ra ngoài phạm vi tương tác giữa các nhà máy và nhà điều hành. Họ nên hướng tới việc mang lại lợi ích cho nông dân, những người là những bên liên quan cơ bản trong hệ sinh thái thương mại.

ANRPC kêu gọi EU xem xét sâu hơn về vai trò của ngành NR, vai trò vô giá của nó trong phát triển bền vững và quy định có trách nhiệm. Bằng cách thừa nhận cao su là một loại cây rừng, EU có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các quy định nhằm đảm bảo sự sẵn có liên tục của cao su tự nhiên đồng thời duy trì các yếu tố cân bằng của các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường của SDG, nhằm đáp ứng toàn bộ khái niệm về tính bền vững.

“Chúng tôi yêu cầu EU thiết lập các cách tiếp cận và biện pháp thiết thực để đảm bảo sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ trong chuỗi cung ứng phù hợp với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong SDG của Liên hợp quốc và giảm thiểu nguy cơ bị loại trừ khỏi các hộ sản xuất nhỏ trong EU. Chúng tôi đang nỗ lực tập thể để kêu gọi các nhà chức trách EU thừa nhận và tính đến những lo ngại của các quốc gia thành viên ANRPC, đồng thời mong muốn có một cuộc đối thoại thực chất, chân thực và mang tính xây dựng về các vấn đề của EUDR. các quốc gia thành viên ANRPC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên và tái khẳng định cam kết đạt được Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững”, tuyên bố cho biết.

P.V