Cao su Phước Hòa chia cổ tức 45%

CSVNO – Ngày 15/6, Công ty CPCS Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Công ty.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa phát biểu tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG. ĐHĐCĐ đã được tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện cho 67,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) PHR đã báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể: năm 2020, PHR gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phải tổ chức giãn cách xã hội, giãn cách sản xuất để đảm bảo mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu sản xuất; thời tiết không thuận lợi, thiếu hụt lao động…

Nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân lao động, PHR đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2020: Tổng doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.152 tỷ đồng (đạt 100, 36% KH năm), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 953 tỷ đồng (đạt 103, 85% KH năm), nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 390 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của PHR đạt hơn 6.538 tỷ đồng, gấp hơn 1,12 lần so với năm 2019; chỉ số EPS đạt 7.974 đồng (cao hơn năm 2019, đạt 3.320 đồng). Công ty tiếp tục nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam và trong top 50 Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2020.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt doanh thu 2,128 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 865 tỷ đồng; thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020 (45% mệnh giá bằng tiền); thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021; Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ; Quy chế Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 trên 40% mệnh giá ….

Công ty thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thống nhất về phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP đầu tư U&I, CT HĐQT Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành…

Tuy tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với quyết tâm cao của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2021 của PHR diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua biên bản họp là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

Với những quyết định về phương hướng hoạt động và nhân sự cho nhiệm kỳ mới, PHR sẽ tiếp tục đoàn kết và quyết tâm cao, nhất định hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà ĐHĐCĐ đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Đồng thời, không ngừng khẳng định thương hiệu, hình ảnh và uy tín của PHR trên thị trường chứng khoán.

ĐỨC THUẬN