phát triển bền vững

Sẵn sàng với quy định EUDR

CSVN – Quy định EUDR đặt ra nhiều thách thức đối với các công ty thành viên VRG. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị mở rộng thị trường xuất khẩu nếu có sự chuẩn bị

Sẵn sàng với quy định EUDR

CSVN – Quy định EUDR đặt ra nhiều thách thức đối với các công ty thành viên VRG. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị mở

Sẵn sàng với quy định EUDR

CSVN – Quy định EUDR đặt ra nhiều thách thức đối với các công ty thành viên VRG. Đây cũng là cơ hội