“Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó vì sự phát triển bền vững của VRG”

Anh Trần Quốc Bình (thứ 5 từ phải sang) trao tặng Công trình vườn cây thanh niên, vào ngày 15/11

Năm 2022 vừa qua, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến cho Tổ quốc, cho cộng đồng; lan tỏa những điều tốt đẹp tại chính nơi mình đang làm việc, các cán bộ, ĐVTN các đơn vị đã luôn chủ động triển khai các phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến, sáng tạo góp phần phát triển Tập đoàn. Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hành động” khơi gợi tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ của tuổi trẻ cao su Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tập trung triển khai hoạt động phong trào từ Tập đoàn đến đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của từng ĐVTN trong môi trường SXKD của từng đơn vị.

Với vai trò là lực lượng trẻ nòng cốt, trong năm 2022, ĐTN VRG tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp; thi đua đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với một số đơn vị thành viên vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, nước ngoài…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của ĐTN VRG là tập trung đổi mới cách thức hoạt động, tổ chức và chất lượng các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò là “cánh tay phải của Đảng”. Triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Là cầu nối để tuổi trẻ ngành cao su phát huy được tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hăng say lao động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển bền vững.

Chúng ta đang đứng trước những thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà cốt lõi của nó chính là chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học – công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.

Nhận thức rõ trách nhiệm này, ĐVTN phải luôn không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tham gia và tổ chức các hội thảo cho cán bộ, ĐVTN, NLĐ tại đơn vị để tuyên truyền về Chuyển đổi số. Đây là yếu tố then chốt trong công cuộc chuyển đổi số, yếu tố về con người. Chúng ta phải nắm được những kiến thức về chuyển đổi số, các giải pháp chuyển đổi số hiện đang được đơn vị áp dụng, và các giải pháp có thể áp dụng cho đơn vị mình.

Bên cạnh đó, tích cực trong mọi phong trào, chương trình chuyển đổi số do Đoàn các cấp phát động và lan tỏa đến toàn bộ mọi người xung quanh. ĐVTN phải nỗ lực nhiều hơn, ngoài việc phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng cần phải mở rộng tầm hiểu biết về tình hình thế giới để có tư duy, hành động phù hợp hơn, góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại đơn vị.

ĐTN VRG mong muốn hoạt động công tác Đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn; BTV Đoàn Khối DNTW và luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, sự phối hợp và hưởng ứng nhiệt tình của ĐTN các đơn vị thành viên. Những yếu tố đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn thực hiện tốt các nội dung hoạt động, chương trình công tác đã đề ra. Thế hệ tuổi trẻ cao su Việt Nam hôm nay – những người sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng từ những thế hệ đi trước, sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ, vì sự phát triển bền vững của VRG.

PHÚC AN (ghi)