Để nghị quyết đi vào thực tiễn

CSVN – Đại hội IX nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ VRG thành công tốt đẹp, khép lại một nhiệm kỳ với những dấu ấn quan trọng, mở ra một nhiệm kỳ mới với những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi cần có sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động để hiện thực hóa Nghị quyết bằng hành động thực tiễn.

Ảnh: Ng.Cường

Sau mỗi kỳ đại hội, để Nghị quyết đi vào thực tiễn, đòi hỏi người đứng đầu và cấp ủy các cấp phải tiến hành ngay việc thông tin, tuyên truyền kết quả đại hội, chương trình hành động và Nghị quyết đại hội đến với cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn. Khi Nghị quyết đã được thông qua, kế hoạch thực hiện phải được triển khai đồng bộ, Nghị quyết tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động có biết, có thông thì mới thực hành tốt.

Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội IX, Ban chấp hành Đảng bộ VRG đã xây dựng Chương trình hành động, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển. Trong đó thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy Đảng cơ sở cần căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn của đơn vị; bảo đảm đồng bộ, khả thi, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình, trách nhiệm với các giải pháp linh hoạt. Mỗi cơ sở Đảng trực thuộc phải có quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kiên trì, kiên quyết thực hiện mục tiêu đã đưa ra.

Để hiện thực hóa Nghị quyết bằng hành động thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy truyền thống hào hùng của ngành cao su Việt Nam, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

NGUYỄN LÝ