Biển đảo Việt Nam

Biển đảo ngàn đời thấm máu xương

Việt Nam dân tộc trải can trường

Ông cha thuở trước ghi biên ải

Con cháu hôm nay quyết: Nghịch phường

Cờ đỏ sao vàng ngời ý chí

Tuyên ngôn độc lập sáng như gương

Ngàn năm nhiệt huyết lòng son sắt

Gìn giữ quê hương mãi mạnh cường.

Nguyễn Văn Nhận (Tân Uyên – Bình Dương)