“Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đã đề ra”

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 14 Đảng bộ Tập đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào ngày 30/10.

9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực
Chủ trì hội nghị

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước biến động khó lường gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn tích cực thực hiện nhiều giải pháp với tinh thần phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch (KH) sản xuất kinh doanh năm 2023. 

Tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt được một số kết quả cơ bản, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Tập đoàn nhằm khắc phục khó khăn và khai thác tối đa các nguồn lực.

Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2023 như sau:
sản lượng cao su khai thác 276.780 tấn, bằng 65,12% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 103,9%; tiêu thụ 357.729 tấn, bằng 71,5% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 119,1%; thu mua 34.000 tấn, bằng 45,19% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 58,33%. Sản lượng gỗ các loại 799.381 m3, bằng 58,9% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 97,6%. Tổng doanh thu hợp nhất 14.913 tỷ đồng, bằng 54,2% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 82,6%; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.743 tỷ đồng, bằng 56,5% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 67,3%; Nộp ngân sách 1.420 tỷ đồng, bằng 34,8% KH năm, so với cùng kỳ đạt 89,1%.

Riêng Công ty Mẹ – Tập đoàn có tổng doanh thu 1.769 tỷ đồng, bằng 46,7% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 102,8%; tổng lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, bằng 50,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 92,1%; nộp ngân sách 15 tỷ đồng, bằng 75% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 93,8%.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn báo cáo tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định. Xây dựng mối quan hệ trong lãnh đạo với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương và cấp ủy các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả cao.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã hoàn thành tốt KH và nhiệm vụ được giao. Các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn được đổi mới, thiết thực hướng về cơ sở và người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động luôn được quan tâm chăm lo bằng những việc làm cụ thể nên người lao động yên tâm và gắn bó cùng đơn vị vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tại đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Để đảm bảo hoàn thành cao nhất KH năm 2023, trong 3 tháng cuối năm Tập đoàn tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan có liên quan, để đảm bảo công tác xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước.

Quyết liệt chỉ đạo và có các giải pháp khả thi, hiệu quả, kịp thời để phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động, vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, phát huy tối đa nguồn lực, hiệu quả của các nhóm ngành chính của Tập đoàn từ trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ mủ cao su, công nghiệp cao su, chế biến gỗ, phát triển kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng và nâng cao thương hiệu của Tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết: “Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững dựa trên nền tảng 3 trụ cột là kinh tế, môi trường và xã hội. Những tháng còn lại của năm 2023, chúng ta cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ XIII của Đảng. Theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế để kịp thời có những chính sách phù hợp hiệu quả đối với sự phát triển của Tập đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị… Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra”.

Lãnh đạo VRG tặng hoa cho các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 25/03/2014 của Ban Thường vụ ĐUK về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW khóa X. Thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tập đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”.

HẰNG NY – VŨ PHONG