VRG tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng Đảng

CSVNO – Ngày 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các đồng chí UV BCH Đảng bộ và cán bộ Đoàn Tập đoàn tham dự trực tuyến tại điểm cầu văn phòng VRG.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng VRG

Trong buổi sáng, lãnh đạo, cán bộ được lắng nghe quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham luận từ các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên  quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội

Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trung ương yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đáng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chiều cùng ngày diễn ra Hội nghị triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII.

Cán bộ Đoàn Thanh niên Tập đoàn tham dự trực tuyến hội nghị chiều ngày 9/12
TRẦN HUỲNH