Phát động thi đua năm 2020

CSVN – Tổng Giám đốc VRG và Ban Thường vụ CĐCS Việt Nam vừa liên tịch phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội thi đua trong CB.CNVC – LĐ, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB.CNVC-LĐ VRG, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”… chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước kế hoạch năm 2020, vận động CB.CNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” các cấp tiến tới Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ cấp Tập đoàn.

Ban TGĐ, Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị thành viên VRG tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức phát động phong trào thi đua bằng các hình thức thiết thực, phù hợp tại đơn vị mình, nhằm lôi cuốn sự hưởng ứng tích cực cùa toàn thể CB.CNVC-LĐ.

Chú trọng vận động NLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào SXKD, quản   lý trị doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành và của đất nước.

Phong trào thi đua năm 2020 được tổ chức thành 02 đợt: Đợt 1 (Từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020): với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh — Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 (Từ 01/07/2020 đến 31/12/2020): với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

P.V