“Các cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025”

CSVN – P.V Tạp chí CSVN đã có buổi trao đổi với đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG về kết quả đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG (bìa phải) chúc mừng Chi ủy Chi bộ Công ty CP Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Cao su nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: CTV.

– Thưa đ/c, đ/c đánh giá như thế nào về kết quả đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025?

Đ/c Nguyễn Tiến Đức: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cấp ủy trong năm 2020. Trong thời gian qua, mặc dù phải khẩn trương, quyết liệt chống dịch Covid- 19, song các cấp ủy vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, nhất là các đại hội điểm và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ theo  đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Chỉ đạo, hướng dẫn của TW và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ VRG.

Các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy VRG nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Đảng ủy Khối DNTW, Kế hoạch số 33 của Đảng ủy VRG về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng đã làm rõ những hạn chế, tồn tại, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua.

Từ đại hội điểm đã có nhiều bài học, kinh nghiệm hay và đề xuất những nội dung, biện pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VRG.

Thời gian qua, các cấp ủy đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội. Qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội. Các dự thảo văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy VRG.

Nội dung báo cáo chính trị cơ bản đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của Đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy VRG.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã bám sát quy chế làm việc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Một số cấp ủy đã làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm, cầu thị của Đảng ủy, chi ủy và từng đồng chí cấp ủy viên.

Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên và tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, có trách nhiệm để hoàn chỉnh dự thảo, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị. Đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra được chuẩn bị nghiêm túc, xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ, chi bộ…

Có thể khẳng định rằng, các cơ sở Đảng đã tổ chức rất thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ VRG là tiền đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội đại biểu VRG lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội tại Đại hội Đảng bộ Công ty CPCS Lai Châu 2 – Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Ảnh: Tùng Phương

– Những công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành đến nay như thế nào, thưa đ/c?

Đ/c Nguyễn Tiến Đức: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tập trung xây dựng tốt chất lượng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ VRG. Văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển của Đảng bộ trong 5 năm tới.

Do đó, báo cáo chính trị được nghiên cứu, xây dựng bài bản, kỹ lưỡng, với những đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phải đặt trong tổng thể sự phát triển của toàn VRG.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Kiên quyết chống mọi biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể và phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể, đơn vị, cá nhân. Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, để các văn kiện đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ VRG.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm cho sự thành công của đại hội Đảng bộ. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và thực hiện đúng quy trình, giải quyết hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn. Xây dựng nội dung chương trình đại hội đúng quy định, hướng dẫn của TW, Đảng ủy Khối DNTW; xây dựng kịch bản điều hành đại hội khoa học, hợp lý, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn chủ tịch.

Các đồng chí được cấp ủy giới thiệu để bầu vào Đoàn chủ tịch chủ động nghiên cứu, nắm vững những quy định, hướng dẫn về tổ chức đại hội Đảng, nhất là về quy chế bầu cử trong Đảng để điều hành đại hội đúng quy định, bảo đảm vừa mở rộng dân chủ, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc của Đảng.

Việc tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội là công việc rất quan trọng nhưng không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Đảng ủy VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của VRG trong năm 2020.

Hiện nay, VRG chú trọng công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

– Xin trân trọng cảm ơn những trao đổi của đ/c!

HÀ KHUÊ (thực hiện)