Hướng dẫn thực hiện thủ tục miễn tiền thuê đất trên cao su tái canh

CSVNO – Ngày 12/7/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 9549/BTC-QLCS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh.
Doanh nghiệp trồng cao su được miễn tiền thuê đất trên diện tích tái canh, trong thời gian kiến thiết cơ bản.
Doanh nghiệp trồng cao su được miễn tiền thuê đất trên diện tích tái canh, trong thời gian kiến thiết cơ bản.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể đối với đối tượng được áp dụng, thời gian được miễn tiền thuê đất và thủ tục giải quyết, cụ thể như sau:

“1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để trồng cây cao su, có diện tích trồng cao su tái canh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.
2.    Thời gian được miễn tiền thuê đất:
a)    Trường hợp đã thực hiện tái canh từ trước ngày 01/01/2015 mà đến ngày 01/01/2015 vẫn còn trong thời gian kiến thiết cơ bản thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian kiến thiết cơ bản còn lại tính từ ngày này, nhưng tối đa không quá ngày 31/12/2020;
b)    Trường hợp thực hiện tái canh vườn cây trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2020 thì thời gian được miễn tiền thuê đất tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện tái canh đến thời điểm kết thúc tái canh nhưng tối đa không quá ngày 31/12/2020.
3.    Thủ tục giải quyết: Hồ sơ, thủ tục giải quyết miễn tiền thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành như đối với các trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản vườn cây. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian được miễn tiền thuê đất (nêu trên), số tiền thuê đất đã nộp được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Đây là một điều chỉnh kịp thời và hợp lý của Chính phủ và Bộ Tài chính đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành cao su theo kiến nghị của Hiệp hội Cao su Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất trong thời kỳ giá cao su sụt giảm mạnh trên toàn cầu.

P.V