Cổ phiếu cao su

Cổ phiếu làm giàu cho chúng ta

Nâng cao thu nhập khắp muôn nhà

Lợi dân, ích nước tăng tiền vốn

Uy tín công ty vượt mãi xa.

Hơn tám trăm người là cổ đông

Đầu tư tiền bạc cho cây trồng

Cao su bát ngát xanh màu lá

Sức bật đi đầu em biết không.

Hội tụ về đây mình góp công

Cười duyên cổ phiếu má em hồng

Chung tay góp sức công ty tiến

Nước mạnh dân giàu rạng núi sông.

Vũ Đình Bê (Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu)