hội nghị điển hình tiên tiến

Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thi đua là đòn bẩy để thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh. Với tinh thần đó, trong thời

Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thi đua là đòn bẩy để thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng đơn vị