Ảnh dự thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ VI – Năm 2024