hoàn thành kế hoạch

Cao su Nghệ An: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

CSVNO – Thực hiện kế hoạch năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của tập