hoàn thành kế hoạch

VRG hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

CSVNO – Trước những khó khăn chung, VRG đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và có hiệu quả, nhờ đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban Quản lý