Sôi nổi phong trào thi đua vượt sản lượng ở TCT Cao su Đồng Nai